Welkom, gebruiker! [ AANMELDEN | INLOGGEN

Algemene Voorwaarden Dabio.nl

Door het plaatsen van uw advertentie op Dabio.nl, gaat u akkoord met de voorwaarden die op deze website beschreven staan.

Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van Dabio.nl Het gebruik maken van de diensten van Dabio.nl betekent dat u onze voorwaarden accepteert. U dient de algemene voorwaarden te accepteren, alvorens u gebruik maakt van de diensten van Dabio.nl Maak geen gebruik van Dabio.nl als u de algemene voorwaarden niet accepteert. Dabio.nl houdt zich het recht deze algemene voorwaarden aan te passen aan de actualiteit. Wij raden u aan de algemene voorwaarden voor gebruik te lezen.
 


Artikel 1: Inhoud site

Dabio.nl heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten is echter afkomstig van derden (de adverteerders/gebruikers). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Dabio.nl draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.

 


Artikel 2: Overeenkomst

Dabio.nl probeert kopers en verkopers tot elkaar te brengen. Dabio.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site.

 


Artikel 3: Gegevens

Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorg dragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voor zover van toepassing, uw e-mail adres en zover relevant, uw naam, adres, postcode en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site. Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.
Voor het goed functioneren van de site verzamelt Dabio.nl informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Dabio.nl onderdelen van de site en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. De service en het gebruiksgemak van Dabio.nl wordt hierdoor voor de gebruiker verhoogd.
Dabio.nl verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. Dabio.nl heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.

 


Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Dabio.nl, haar licentiegevers en/of adverteerders.
Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Dabio.nl staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.
Het is u niet toegestaan Dabio.nl op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

 


Artikel 5: Contacteren van adverteerder

Het gebruik van (persoons) gegevens die door derden via Dabio.nl openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder direct met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoons) gegevenste verwerken voor enig ander doel, het geen onder meer inhoudt dat het verboden is:

• Een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard.
• Een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciële producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene
• E-mailadressen van gebruikers en/of adverteerders van Dabio.nl te verzamelen om welke reden dan ook.

 


Artikel 6: Uitsluiting

Dabio.nl behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Dabio.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

 


Artikel 7: Garantie

Alhoewel Dabio.nl uiterst zorgzaam en met de grootst mogelijke zorg samengesteld en onderhoud, kan Dabio.nl niet garanderen dat

• de (tekst van) advertenties juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn
• uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en dat hij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren
• de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en, derden haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

 


Artikel 8: Aansprakelijkheid

Dabio.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal Dabio.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

• handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste advertenties
• de onmogelijkheid de site te gebruiken
• het niet voldoen van een product dat wordt aangeboden op de site aan de specificaties zoals gemeld op de site
• het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is
• het onrechtmatig gebruik van de systemen van Dabio.nl waaronder de site, door een derde
• handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de site. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dabio.nl Voor de aansprakelijkheidsregeling met betrekking tot het plaatsen van een advertentie wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 14.

 


Artikel 9: Vrijwaring

U vrijwaart Dabio.nl/.be volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

 


Artikel 10: Verwijzingen

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Dabio.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. Dabio.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 


Artikel 11: Beveiliging

Dabio.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Dabio.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

 


Artikel 12: Diversen

Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Dabio.nl zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Dabio.nl aangepast worden.
Dabio.nl adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken. De in dit artikel vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen van artikel 1 van toepassing indien u ook advertenties wenst te plaatsen op de site.

 


Artikel 13: Inhoud site

Iedere adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een advertentie geeft u Dabio.nl toestemming de informatie over het betreffende product te plaatsen.Het is uitdrukkelijk verboden advertenties te plaatsen op Dabio.nl op een andere wijze dan beschreven is op Dabio.nl. Dabio.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen. Dabio.nl behoudt zich ook het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen van Dabio.nl. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:

• de advertentie heeft als doel het (in)direct promoten van een onderneming terwijl hiervoor niet is
betaald.
• het betreffende woningen/kavels en/of advertentie maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden
• de betreffende woningen/kavels zijn in een “verkeerde” rubriek geplaatst
• het verspreiden van wettelijk verboden materiaal en/of advertenties die anderszins naar de mening van Dabio aanstootgevend zijn;
• ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.
• U vrijwaart Dabio.nl tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

 


Artikel 14: Aansprakelijkheid

Dabio.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst / inkomsten, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens of andere ontbrekende functionaliteiten op deze site. De plaatser van de advertentie is aansprakelijk voor de inhoud van de door hem/haar geplaatste advertentie zoals deze op Dabio.nl wordt getoond.

 


Artikel 15: Cookies

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter e.d. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn.
Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Uw huizensite Dabio.nl

 


 
<< Terug naar vorige pagina <<